سیما

سیما نرم افزار حسابداری رستوران، دریافت و پرداخت، خرید و انبار، فروش بازرگانی، حقوق دستمزد